• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Tiềm Lực Khoa Học và Công Nghệ

  • | Giới thiệu

  I. NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  - Hiện tại, tổng số viên chức và người lao động của Viện có 124 người. Trong đó gồm:

    + Khối nghiên cứu và Văn phòng: 46 người

    + Khối sản xuất, kinh doanh: 78 người

    - Về chuyên môn: Cán bộ được đào tạo sau đại học: 18 người, 40 kĩ sư, còn lại là cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật lành nghề

  II. NGUỒN LỰC VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

  - Hệ thống nhà xưởng sản xuất, chế biến các sản phẩm sinh học, phân bón lá, giống cây trồng: 1.200 m2

  - Hệ thống vườn lưới thí nghiệm: 2.430 m2

  - Đất đai: Tổng số 130,8 ha, trong đó diện tích đất canh tác hàng năm 110,5 ha

  - Nhà lưới, nhà kính: 2.000 m2

  - Vườn nghiên cứu và thực nghiệm các cây ăn quả.

  - Hệ thống kho lạnh, kho lưu giữ giống, sân phơi: 12.628 m2

  - Các phòng thí nghiệm: Công nghệ sinh học, bệnh cây, vi sinh vật, côn trùng, nông hóa thổ nhưỡng, công nghệ hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, nuôi cấy nấm.

  - Trang thiết bị chủ yếu:

  + Thiết bị phục vụ cho nghiên cứu sinh học phân tử và nuôi cấy mô;

  + Hệ thống nhà lưới, nhà kính;

  + Thiết bị phục vụ phân tích đất, nước, phân bón;

  + Hệ thống thiết bị phân tích chất lượng giống cây trồng;

  + Hệ thống thiết bị quan trắc khí tượng;

  + Hệ thống chế biến giống cây trồng;

  + Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm: máy cày, máy bừa, máy bơm, máy phun thuốc BVTV.

  Thành tích

  TOP