• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Văn bản pháp quy

  • Thông tư 02/2020/TT-BKHCN
  • Thông tư 02/2020/TT-BKHCN

   Thông tư 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung NĐ 70 về thanh lý tài sản.

  • Quyết định 200/QĐ-TT-KHTH ngày 24/9/2020
  • Quyết định 200/QĐ-TT-KHTH ngày 24/9/2020

   Quyết định 200/QĐ-TT-KHTH ngày 24/9/2020 của Cục trồng trọt chỉ định Viện nghiên cứu bông & PTNN Nha Hố thực hiện việc thử nghiệm chất lượng hạt giống cây trồng nông nghiệp phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

  • Thông tư 07/2020/TT- BBNNPTNT
  • Thông tư 07/2020/TT- BBNNPTNT

   Thông tư 07/2020/TT- BBNNPTNT ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

   Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

  • Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019
  • Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019

   Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Thành tích

  TOP