• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2019 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Văn bản pháp quy

  • Thông tư 02/2020/TT-BKHCN
  • Thông tư 02/2020/TT-BKHCN

   Thông tư 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung NĐ 70 về thanh lý tài sản.

  Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thành tích

  TOP