• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  QĐ số 17/QĐ-VNCB

  QĐ số 17/QĐ-VNCB, ngày 05/4/2018 của Viện trưởng Viện NC Bông và PTNN Nha Hố - Ủy quyền cho Trưởng các Phòng chức năng ký thừa lệnh Viện trưởng

  /2018_nongnghiepnhaho_contents/files/Qd-uy-quyen.pdf

  Văn bản pháp quy

  Thành tích

  TOP