• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Văn bản pháp quy

  • Quyết định 105/2014/QĐ-UBND
  • Quyết định 105/2014/QĐ-UBND

   Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước

  • QĐ số 94/2018/QĐ-UBND
  • QĐ số 94/2018/QĐ-UBND

   QĐ số 94/2018/QĐ-UBND, ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận Về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận".

  • QĐ số 29/2018/QĐ-UBND
  • QĐ số 29/2018/QĐ-UBND

   QĐ số 29/2018/QĐ-UBND, ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  • QĐ số 30/2018/QĐ-UBND
  • QĐ số 30/2018/QĐ-UBND

   QĐ số 30/2018/QĐ-UBND, ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận - Ban hành quy chế phối hợp trong việc tổ chức tang lễ cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  Thành tích

  TOP