• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

  Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ - Nông nghiệp hữu cơ

  /2018_nongnghiepnhaho_contents/files/9_27-ND109-2018-ND-CP_signed.pdf

  Văn bản pháp quy

  • Nghị định 120/2020/NĐ-CP
  • Nghị định 120/2020/NĐ-CP

   Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về giải thể, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

  •  Nghị định 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020
  •  Nghị định 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020

    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

  Thành tích

  TOP