• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Đơn vị trực thuộc

  • | Giới thiệu
  1. VĂN PHÒNG VIỆN
  *  Lãnh đạo đơn vị:
  1- Họ và tên: Trần Hải đăng
  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Kế toán trưởng
  Điện thoại: 0259.3853105            Mobile: 0983.352268

   
  - Bộ phận trực thuộc:
       + Bộ phận Tổ chức – Hành chính.
      + Bộ phận Kế toán – Tài vụ.
  * Chức năng:
  Văn phòng Viện là bộ máy giúp việc của lãnh đạo Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố. Có chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ sự quản lý, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của lãnh đạo Viện về : Tổ chức - cán bộ; Hành chính - quản trị; Văn thư - lưu trữ; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh; Đầu tư và xây dựng cơ bản; Tài chính - Kế toán – Thống kê đảm bảo tính thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả.
  * Nhiệm vụ:
  - Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Viện: Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của Viện; Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Viện đến các đơn vị có liên quan; Tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của lãnh đạo Viện đối với những công việc mới, đột xuất của Viện đến các đơn vị có liên quan; Giúp Viện trưởng trong việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân;
  - Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chính sách và các chế độ đãi ngộ khác đối với cán bộ, viên chức và người lao động; Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động, thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định;
  - Tham mưu, lập kế hoạch về tuyển dụng cán bộ, viên chức, tổ chức ký kết các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;
  - Xây dựng trình Viện trưởng về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch luân chuyển cán bộ; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, viên chức và phối hợp tổ chức thực hiện theo kế hoạch đúng quy định của pháp luật;
  - Tham mưu giúp lãnh đạo Viện thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Viện quản lý;
  - Tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống sổ sách kế toán thống nhất theo quy định của Luật Kế toán : Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán; Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Viện; Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
  - Tổng hợp lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh, kế hoạch Tài chính, kế hoạch đầu tư hàng năm trình Lãnh đạo Viện xem xét, gửi cơ quan cấp trên để báo cáo - tổng hợp;
  - Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản;
  - Giúp Lãnh đạo Viện triển khai các chế độ mới về kế toán, thống kê, quản lý tài chính, đôn đốc việc thực hiện các Quy chế, triển khai các quy định thực hiện trong cơ quan;
  - Giúp Lãnh đạo Viện tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin của cơ quan theo quy định hiện hành;
  - Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc với cơ quan; chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết, hội nghị, hội thảo do lãnh đạo Viện tổ chức và các công việc đột xuất khác có liên quan;
  - Tổ chức thực hiện công tác quản trị, bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đi lại phục vụ công việc điều hành của lãnh đạo Viện và điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Viện theo các quy định của pháp luật;
  - Giúp Lãnh đạo Viện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của VAAS và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Tổ chức lực lượng và huấn luyện tự vệ cơ quan, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ; Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan, công tác phòng gian bảo mật, vệ sinh môi trường trong cơ quan;
  - Thường trực công tác Phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí của Viện.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công.
  2. PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
  *  Lãnh đạo đơn vị:
  1- ThS. Phan Văn Tiêu
                 + Chức vụ: Phó Trưởng phòng
                 + Địa chỉ mail: tiendatbv@yahoo.com
                    + Điện thoại: 0259.3853353            Mobile: 0909672080
   
   
  * Chức năng
  Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức, quản lý xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và hợp tác quốc tế.
  * Nhiệm vụ
  - Tham mưu cho Viện trưởng xây dựng chiến lược, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ (KHCN) của toàn Viện.
  - Tham mưu cho Viện trưởng trong công tác giao kế hoạch KHCN, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN của các đơn vị trực thuộc;
  - Tham mưu cho Viện trưởng về nhiệm vụ hợp tác quốc tế; về công tác thông tin, xuất bản, truyền thông và các hoạt động quảng bá của Viện;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng phân công.
  3. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU GIỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  * Cơ cấu tổ chức:
  -  Lãnh đạo đơn vị:
  Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
  Chức vụ: Trưởng Phòng
  Điện thoại: 0259.3853417             Mobile: 0916.997791

  - Bộ phận trực thuộc:
                     + Chọn tạo giống và nhân giống cây trồng
                     + Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây trồng
  * Chức năng, nhiệm vụ:
  - Tham mưu giúp Viện trưởng về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu về giống bông, các giống cây trồng nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và môi trường;
  - Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và tiếp nhận, triển khai các quy trình, kỹ thuật về di truyền, về công nghệ sinh học (công nghệ gien, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ lên men,...) phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo giống bông, giống cây trồng nông nghiệp, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp và xử lý môi trường;
  - Quản lý, bảo tồn, lưu giữ và sưu tập nguồn gen cây bông phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn, tạo các giống bông; Thực hiện lưu giữ, nhân giống tác giả, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng về giống bông;
  - Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh các giống cây trồng bằng công nghệ sinh học;
  - Sản xuất thử các sản phẩm công nghệ sinh học được chấp nhận để đưa vào phục vụnhu cầu phát triển sản xuất, xử lý môi trường;
  - Phối hợp với các Viện, Trường, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để tham gia hoặc hợp đồng, hợp tác thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học,di truyền -chọn giống;
  - Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học,di truyền -chọn giống để phục vụ sản xuất; thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, phổ cập kiến thức cho các đối tượng có liên quan;
  - Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản và kinh phí được giao theo quy định của Nhà nước;
  - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Nhà nước và của Viện;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật
  * Lĩnh vực hoạt động:nghiên cứu khoa học về giống bông, các giống cây trồng nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và môi trường
  4. TRUNG TÂM BẢO VỆ THỰC VẬT
  * Cơ cấu tổ chức:
  a) Lãnh đạo đơn vị:
  Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Chính
  Số điện thoại: Cơ quan: 02593853424. Di động: 0916997792

  b) Các bộ phận trực thuộc
  - Bộ phận Kế hoạch – tài chính;
  - Bộ phận Nghiên cứu dịch hại cây trồng;
  - Bộ phận Nghiên cứu và kinh doanh thuốc Bảo vệ thự vật – dịch vụ tổng hợp;
  * Chức năng
  - Nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm, công nghệ mới trong nông nghiệp, đặc biệt về lĩnh vực bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại và môi trường; Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn – chuyển giao kỹ thuật, chứng nhận chất lượng trong các lĩnh vực liên quan; Tổ chức sản xuất và kinh doanh vật tư, hóa chất, thiết bị và dịch vụ khác theo quy định của Pháp luật.
  * Nhiệm vụ
  - Xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu về bảo vệ thực vật cho các cây trồng nông nghiệp, cây công nghiệp.
  - Tổ chức nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp. Nghiên cứu sâu, bệnh, cỏ dại và các dịch hại khác hại cây trồng; Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật; Nghiên cứu sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học (thuốc thảo mộc, vi sinh vật đối kháng, thiên địch…) để phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao; Nghiên cứu độc lý, dư lượng, phát triển thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư khác; Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ và quản lý dịch hại phục vụ sản xuất nông sản an toàn; Tham gia nghiên cứu chọn tạo giống chống chịu sâu bệnh phục vụ cho sản xuất; Điều tra cơ bản về sinh vật, đánh giá đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường; Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ cho thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGap), nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái.
  - Thực hiện các dịch vụ khảo, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận chất lượng các loại vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Sản xuất, xuất nhập khẩu và kinh doanh các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, thiết bị và sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện dịch vụ giám định dịch hại, giám định thuốc trừ dịch hại trên nông sản. Thực hiện dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường.
  - Nghiên cứu công nghệ và thực hiện dịch vụ khử trùng bao gồm tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị, diệt và phòng chống các loại dịch hại (sâu bệnh, mối, mọt, kiến, gián, ruồi, muỗi, chuột,...) cho hàng hoá, nông sản, kho tài liệu, các công trình xây dựng, nhà, xưởng, gỗ.
  - Chủ trì và phối hợp với các Viện, Trường, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để hợp tác thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ thực vật và môi trường.
  - Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ thực vật, môi trường, khử trùng, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và các lĩnh vực có liên quan.
  - Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản và kinh phí được giao theo quy định của Nhà nước.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Trưởng giao.
  5TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
  * Cơ cấu tổ chức:
  a. Lãnh đạo đơn vị:
  1. ThS. Phạm Văn Phước
   + Chức vụ: Giám Đốc
   + Điện thoại: 0915 150 717;
   + Địa chỉ mail: Phuoc_1978@yahoo.com
   
  1. Bộ phân trực thuộc:
  1. Phòng Kế hoạch – tài vụ;
  2. Phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ;
  3. Phòng Sản xuất và kinh doanh;
  * Chức năng, nhiệm vụ:
            - Dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
            - Dịch vụ khảo nghiệm các loại phân bón, thuốc BVTV- Tư vấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào SXNN;
  - Quy hoạch nông nghiệp, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng;
  - Liên kết nghiên cứu và phát triển công nghệ mới phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề khác;
  - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KHKT, cán bộ khuyến nông, đào tạo nghề trồng bông và các nghề nông nghiệp khác: lúa, bắp, nho, ...
  - Sản xuất, thu mua, chế biến và kinh doanh hàng nông sản; Cung cấp cây nho giống và các loại giống cây trồng khác: lúa, ngô, ...
  - Tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm rượu được chế biến từ quả nho.
  1. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
  + Nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ mới trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Môi trường để phục vụ sản xuất và Phát triển nông nghiệp;
  + Tư vấn, chuyển giao Khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn;
  + Xây dựng, lập dự án Phát triển nông nghiệp;
  + Tham gia thực hiện các dự án Khoa học nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  + Tham gia chương trình Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn.
   
  6. TRUNG TÂM SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
      * Ban Giám đốc:
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Khánh.            Điện thoại: 0918.043.869.      Email: khanhnhaho@gmail.com

  • Phó GĐ: Đặng Minh Tâm.       Điện thoại: 01657268889.       Email: tamnhaho@yahoo.com.vn.
  • * Các phòng ban:
  • Phòng Kế toán
  • Phòng Kinh doanh
  • Phòng Kỹ thuật – Khuyến nông
  • Phòng KCS
  • Phòng dịch vụ - điện nước
  • Xưởng chế biến – cơ khí – kho
  • Trạm Eakar – Đắc Lắc
  • Đội Sản xuất – Nhân giống
  * Chức năng
  - Nghiên cứu, thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cho sản xuất nông - lâm nghiệp, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
  * Nhiệm vụ:
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp;
  • Tổ chức thi công thí nghiệm thuộc các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do Viện chủ trì theo hình thức hợp đồng;
  • Thực hiện khảo nghiệm các loại giống cây trồng;
  • Tổ chức sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng;
  • Sản xuất bông vải, chế biến và kinh doanh nguyên liệu bông xơ;
  • Sản xuất, thu mua, chế biến và kinh doanh nông sản;
  • Sản xuất và kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư hoá chất khác theo quy định pháp luật;
  • Tham gia thực hiện chương trình khuyến nông; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch – hiệu quả và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;
  • Quản lý, sử dụng lao động, tài sản và các nguồn lực khác được giao một cách có hiệu quả nhất; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn của Trung tâm;
  • Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Nhà nước và của Viện;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.
  7. TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CHẤT LƯỢNG XƠ BÔNG
  * Lãnh đạo đơn vị:
  Họ và tên: Lê Minh Khoa
  Chức vụ: Giámđốc
  Điện thoại: 0259.3853423             Mobile: 0914333245

   
  * Bộ phận trực thuộc:
                + Phòng kiểm nghiệm giống cây trồng
                + Phòng kiểmn ghiệm chất lượng xơ bông
  * Chức năng
  Thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các hoạt động khảo kiểm nghiệm giống cây trồng, vật tư và sản phẩm nông nghiệp theo quy định của ngành nông nghiệp; đồng thời làm dịch vụ trong các lĩnh vực được giao và sản xuất kinh doanh theo qui định của Pháp luật
  * Nhiệm vụ
  - Thực hiện khảo kiểm nghiệm các loại giống cây trồng, vật tư và sản phẩm nông nghiệp;
  - Kiểm nghiệm chất lượng xơ bông; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành về cây bông, xơ bông và cây có sợi; tham gia mạng lưới phân tích để kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu và sản phẩm chuyên ngành;
  - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS); khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) đối với các giống cây trồng mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Kiểm định, kiểm nghiệm và hậu kiểm chất lượng giống cây trồng: lúa, ngô, bông và các cây trồng khác;
  - Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm cây trồng, vật tư và sản phẩm nông nghiệp;
  - Quản lý, sử dụng lao động, tài sản và các nguồn lực khác có hiệu quả nhất;
  - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Nhà nước và của Viện;
  - Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao;

  Thành tích

  TOP