• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Văn bản pháp quy

  • QĐ 1233/QĐ-KHNN-TCHC
  • QĐ 1233/QĐ-KHNN-TCHC

   Ban hành Quy định kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn đối với công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

  • Quyết định Số 333/QĐ-KHNN-TT
  • Quyết định Số 333/QĐ-KHNN-TT

   Quyết định Số 333/QĐ-KHNN-TT, ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Quy định thể lệ bài viết và hình thức trình bày bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

  • QĐ số 118/QĐ-KHNN-TT
  • QĐ số 118/QĐ-KHNN-TT

   QĐ số 118/QĐ-KHNN-TT, ngày 02/4/2018 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cộng tác viên thông tin

  • QĐ số 30/QĐ-KHNN-TCCB
  • QĐ số 30/QĐ-KHNN-TCCB

   QĐ số 30/QĐ-KHNN-TCCB, ngày 16/01/2018 của Viện KHNN Việt Nam - Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  Thành tích

  TOP