• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Cơ Cấu Tổ Chức

  • | Giới thiệu

  * Tổ chức bộ máy của Viện gồm có:

    - Ban Lãnh đạo Viện :

               + Viện trưởng: TS. Mai Văn Hào

                - Điện thoại: 0259.3853152               Email: haomaivan@gmail.com

             

               + Phó Viện trưởng: TS. Phan Công Kiên

                - Điện thoại: 0259.3853156               Email: kiennhaho@gmail.com

               

                + Phó Viện trưởng: ThS.NCS. Phạm Trung Hiếu

                - Điện thoại: 0947.421466               Email: hieuricotad@yahoo.com

    - 05 đơn vị NCKH & SXKD gồm:

    + Bộ môn Nghiên cứu chọn tạo giống và Công nghệ sinh học;

    + Trung tâm Bảo vệ thực vật;

    + Trung tâm Khảo - Kiểm nghiệm giống cây trồng và CLX bông;

    + Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ;

    + Trung tâm Sản xuất giống cây trồng Nha Hố;

    - Bộ phận chức năng: Văn Phòng Viện; Phòng Khoa học và HTQT.

  Thành tích

  TOP