• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

   Nghị định 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020

  /2018_nongnghiepnhaho_contents/files/Nd-27_2020-ve-trong-dung-nhan-tai.pdf

  Văn bản pháp quy

  • Nghị định 120/2020/NĐ-CP
  • Nghị định 120/2020/NĐ-CP

   Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về giải thể, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

  • Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg
  • Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg

   Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh  ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

  Thành tích

  TOP