• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Văn bản pháp quy

  • Thông tư 19/2019/TT- BNNPTNT
  • Thông tư 19/2019/TT- BNNPTNT

   Thông tư 19/2019/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2019  của bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

  • Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT

   Thông tư 04/2018/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

  • Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT

   Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  • Thông tư 12/2018/TT-BKHCN
  • Thông tư 12/2018/TT-BKHCN

   Thông tư 12/2018/TT-BKHCN, ngày 31/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Qũy Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia 

  • Quy chế số: 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT
  • Quy chế số: 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT

   Quy chế số: 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT, ngày 08/8/2018 - Quy chế Phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.

  Thành tích

  TOP