• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2019 về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ NN&PTNT

  Văn bản pháp quy

  • Thông tư 07/2020/TT- BBNNPTNT
  • Thông tư 07/2020/TT- BBNNPTNT

   Thông tư 07/2020/TT- BBNNPTNT ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

   Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

  •  Nghị định 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020
  •  Nghị định 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020

    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

  • Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019
  • Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019

   Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  • QĐ 1233/QĐ-KHNN-TCHC
  • QĐ 1233/QĐ-KHNN-TCHC

   Ban hành Quy định kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn đối với công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

  Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thành tích

  TOP