• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2019 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Văn bản pháp quy

  • Thông tư 19/2019/TT- BNNPTNT
  • Thông tư 19/2019/TT- BNNPTNT

   Thông tư 19/2019/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2019  của bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

  • Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT

   Thông tư 04/2018/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

  • Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT
  • Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT

   Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  • Quyết định 105/2014/QĐ-UBND
  • Quyết định 105/2014/QĐ-UBND

   Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước

  Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thành tích

  TOP