• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Văn bản pháp quy

  • Quyết định 105/2014/QĐ-UBND
  • Quyết định 105/2014/QĐ-UBND

   Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước

  • QĐ số 94/2018/QĐ-UBND
  • QĐ số 94/2018/QĐ-UBND

   QĐ số 94/2018/QĐ-UBND, ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận Về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận".

  • QĐ số 05/2018/QĐ-UBND
  • QĐ số 05/2018/QĐ-UBND

   QĐ số 05/2018/QĐ-UBND, ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận - Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Ninh Thuận

  • QĐ số 30/2018/QĐ-UBND
  • QĐ số 30/2018/QĐ-UBND

   QĐ số 30/2018/QĐ-UBND, ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận - Ban hành quy chế phối hợp trong việc tổ chức tang lễ cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  • QĐ số 112/2017/QĐ-UBND
  • QĐ số 112/2017/QĐ-UBND

   QĐ số 112/2017/QĐ-UBND, ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận - Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  Thành tích

  TOP