• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Văn bản pháp quy

  • Nghị định số 62/2019/NĐ-CP
  • Nghị định số 62/2019/NĐ-CP

   Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  • Nghị định số: 130/2018/ND-CP
  • Nghị định số: 130/2018/ND-CP

   Nghị định số: 130/2018/ND-CP, ngày 27/9/2018 - Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  • Nghị định số 123/2018/NĐ-CP
  • Nghị định số 123/2018/NĐ-CP

   Nghị định số 123/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  Thành tích

  TOP