• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Văn bản pháp quy

  • Nghị định số: 130/2018/ND-CP
  • Nghị định số: 130/2018/ND-CP

   Nghị định số: 130/2018/ND-CP, ngày 27/9/2018 - Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  • Nghị định số 123/2018/NĐ-CP
  • Nghị định số 123/2018/NĐ-CP

   Nghị định số 123/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  • Nghị quyết số: 115/NQ-CP
  • Nghị quyết số: 115/NQ-CP

   Nghị quyết số: 115/NQ-CP, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ - Về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023

  Thành tích

  TOP