• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

  Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

  Nghi-dinh-so-13-ve-Doanh-nghiep-KHCN.pdf

  Văn bản pháp quy

  • Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg
  • Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg

   Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh  ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Nghị định 94/2019/NĐ- CP
  • Nghị định 94/2019/NĐ- CP

   Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

  • Nghị định số 62/2019/NĐ-CP
  • Nghị định số 62/2019/NĐ-CP

   Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  • Nghị định số: 130/2018/ND-CP
  • Nghị định số: 130/2018/ND-CP

   Nghị định số: 130/2018/ND-CP, ngày 27/9/2018 - Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  Thành tích

  TOP