• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Nghị định số 123/2018/NĐ-CP

  Nghị định số 123/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  /2018_nongnghiepnhaho_contents/files/9_27-2018-ND-CP_signed.pdf

  Văn bản pháp quy

  •  Nghị định 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020
  •  Nghị định 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020

    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

  • Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg
  • Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg

   Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh  ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Nghị định 94/2019/NĐ- CP
  • Nghị định 94/2019/NĐ- CP

   Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

  • Nghị định số 62/2019/NĐ-CP
  • Nghị định số 62/2019/NĐ-CP

   Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  Thành tích

  TOP