• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hội thảo: Tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

 • Thứ sáu, 23:59 Ngày 27/07/2018.
 • Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Plaza, Thành phố Đạt Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã tổ chức Chương trình Hội thảo tập huấn về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

   

  Hội thảo tập huấn đã thông qua các nội dung chính như sau:

  • Nghị định thư Nagoya trong mối liên hệ với Công ước Đa dạng sinh học (CBD) và mục tiêu phát triển bền vững (SDGs);
  • Việc sử dụng nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen trong các lĩnh vực của cuộc sống;
  • Quy định pháp luật về ABS của Việt Nam (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trình tự thủ tục đăng ký, điều khoản chia sẻ lợi ích);
  • Giới thiệu các chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (lợi ích bằng tiền và lợi ích không bằng tiền);
  • Thiết lập các hợp đồng ABS và các vấn đề quan tâm;
  • Tiếp cận mẫu thỏa thuận và Hợp đồng ABS.

  Mục đích của Hội thảo tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng có liên quan các khái niệm của Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS), vai trò của ABS trong bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững từ việc sử dụng các nguồn gen, tăng cường sự hiểu biết của các bên liên quan đến ABS và các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam.

  Cũng tại Hội thảo này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các Bộ/Ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định cũng như làm rõ đối tượng phải đăng ký và đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen.

  Bên cạnh đó, việc chia sẻ chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen cần chú trọng đến vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền.

  Sơn Nguyễn (P. KH&HTQT)

  Thành tích

  TOP